The study of the interaction of 5-(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-polytriazolylacetic acid esters with uranyl ions / Vashchenko, O. V., Khomenko, D. M., Doroshchuk, R. O., Raspertova, I. V., Lampeka, R. D. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 3)

Vashchenko O. V., Khomenko D. M., Doroshchuk R. O., Raspertova I. V., Lampeka R. D.
The study of the interaction of 5-(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-polytriazolylacetic acid esters with uranyl ions


Cite:
Vashchenko, O. V., Khomenko, D. M., Doroshchuk, R. O., Raspertova, I. V., Lampeka, R. D. (2017). The study of the interaction of 5-(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-polytriazolylacetic acid esters with uranyl ions. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 3, 56-62. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000819327 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209