Comparative physical chemical stability of composition systems of hydroxyapatite/polyethylene glycol 400 and 6000 in biological media / Boshytska, N. V., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Kaplunenko, N. V., Uvarova, I. V. (2017)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2017, 8)

Boshytska N. V., Protsenko L. S., Budylina O. M., Kaplunenko N. V., Uvarova I. V.
Comparative physical chemical stability of composition systems of hydroxyapatite/polyethylene glycol 400 and 6000 in biological media


Cite:
Boshytska, N. V., Protsenko, L. S., Budylina, O. M., Kaplunenko, N. V., Uvarova, I. V. (2017). Comparative physical chemical stability of composition systems of hydroxyapatite/polyethylene glycol 400 and 6000 in biological media. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 8, 43-50. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000821493 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209