Strategic planning of information sector development in Ukraine / Osypov, V. M., Soldatkina, A. V. (2017)
Ukrainian

English  Economic innovations   /     Issue (2017, 63)

Osypov V. M., Soldatkina A. V.
Strategic planning of information sector development in Ukraine


Cite:
Osypov, V. M., Soldatkina, A. V. (2017). Strategic planning of information sector development in Ukraine. Economic innovations, 63, 216-223. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000824004 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209