Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness / Tarasevych, V. M., Zavhorodnia, O. O. (2018)
Ukrainian

English  Economy of Ukraine   /     Issue (2018, 3)

Tarasevych V. M., Zavhorodnia O. O.
Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness


Cite:
Tarasevych, V. M., Zavhorodnia, O. O. (2018). Innovation-information economy: postindustriality, generativity, openness. Economy of Ukraine, 3, 36-48. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000853884 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209