Testing of gas-turbine blades engines using the accelerator of high current relativistic electrons / Donets, S. Ye., Klepikov, V. F., Lytvynenko, V. V., Prokhorenko, Ye. M., Lonin, Yu. F., Ponomarov, A. H., Startsev, O. A., Uvarov, V. T. (2020)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2020, 21 (1))

Donets S. Ye., Klepikov V. F., Lytvynenko V. V., Prokhorenko Ye. M., Lonin Yu. F., Ponomarov A. H., Startsev O. A., Uvarov V. T.
Testing of gas-turbine blades engines using the accelerator of high current relativistic electrons


Cite:
Donets, S. Ye., Klepikov, V. F., Lytvynenko, V. V., Prokhorenko, Ye. M., Lonin, Yu. F., Ponomarov, A. H., Startsev, O. A., Uvarov, V. T. (2020). Testing of gas-turbine blades engines using the accelerator of high current relativistic electrons. Nuclear physics and atomic energy, 21 (1), 95-100. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001153392 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209