Laser rangefinder of relatively eye-safe wavelength range / Dziubenko, M. I., Kolienov, I. V., Pelypenko, V. P., Dakhov, M. F., Dehtiarov, A. V. (2021)
Ukrainian

English  Radiophysics and Electronics   /     Issue (2021, 26 (1))

Dziubenko M. I., Kolienov I. V., Pelypenko V. P., Dakhov M. F., Dehtiarov A. V.
Laser rangefinder of relatively eye-safe wavelength range


Cite:
Dziubenko, M. I., Kolienov, I. V., Pelypenko, V. P., Dakhov, M. F., Dehtiarov, A. V. (2021). Laser rangefinder of relatively eye-safe wavelength range. Radiophysics and Electronics, 26 (1), 41-48. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001232793 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209