Secondary-ion mass spectrometry study of LaNi5-hydrogen-oxygen system / Litvinov, V. O., Okseniuk, I. I., Shevchenko, D. I., Bobkov, V. V. (2021)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2021, 66 (8))

Litvinov V. O., Okseniuk I. I., Shevchenko D. I., Bobkov V. V.
Secondary-ion mass spectrometry study of LaNi5-hydrogen-oxygen system


Cite:
Litvinov, V. O., Okseniuk, I. I., Shevchenko, D. I., Bobkov, V. V. (2021). Secondary-ion mass spectrometry study of LaNi5-hydrogen-oxygen system. Ukrainian Journal of Physics, 66 (8), 723-735. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001276673 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209