Actualization of the Use of the Cluster Model in the Innovative Development of the Economy of Ukraine / Yukhnov, B. Yu., Korsakov, D. O., Yukhman, Ya. V. (2021)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2021, 10)

Yukhnov B. Yu., Korsakov D. O., Yukhman Ya. V.
Actualization of the Use of the Cluster Model in the Innovative Development of the Economy of Ukraine


Cite:
Yukhnov, B. Yu., Korsakov, D. O., Yukhman, Ya. V. (2021). Actualization of the Use of the Cluster Model in the Innovative Development of the Economy of Ukraine. Business Inform, 10, 63-69. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001306775 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209