To the 80th anniversary of the birth of the academician of the NAS of Ukraine Valerii Mykolayovych Yeremeyev / Shniukov, Ye. F., Starostenko, V. I., Kobolev, V. P. (2021)
Ukrainian

English  Geology and Mineral Resources of World Ocean   /     Issue (2021, 17 (3))

Shniukov Ye. F., Starostenko V. I., Kobolev V. P.
To the 80th anniversary of the birth of the academician of the NAS of Ukraine Valerii Mykolayovych Yeremeyev


Cite:
Shniukov, Ye. F., Starostenko, V. I., Kobolev, V. P. (2021). To the 80th anniversary of the birth of the academician of the NAS of Ukraine Valerii Mykolayovych Yeremeyev. Geology and Mineral Resources of World Ocean, 17 (3), 42-50. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001323486 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209