Anomalous Hall effect in a double-layer Ni/Gd2O3 nanosized films / Kasumov, A. M., Dmytriiev, O. I., Radchenko, M. V., Baibara, O. Ye., Bykov, O. I., Korotkov, K. A., Karavaieva, V. M., Vyshnevska, K. O., Olifan, O. I., Yevtushenko, A. I. (2022)
Ukrainian

English  Chemistry, physics and technology of surface   /     Issue (2022, 13 (1))

Kasumov A. M., Dmytriiev O. I., Radchenko M. V., Baibara O. Ye., Bykov O. I., Korotkov K. A., Karavaieva V. M., Vyshnevska K. O., Olifan O. I., Yevtushenko A. I.
Anomalous Hall effect in a double-layer Ni/Gd2O3 nanosized films


Cite:
Kasumov, A. M., Dmytriiev, O. I., Radchenko, M. V., Baibara, O. Ye., Bykov, O. I., Korotkov, K. A., Karavaieva, V. M., Vyshnevska, K. O., Olifan, O. I., Yevtushenko, A. I. (2022). Anomalous Hall effect in a double-layer Ni/Gd2O3 nanosized films. Chemistry, physics and technology of surface, 13 (1), 105-110. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001324759 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209