N3-Phenyl-(4-pyrazol)carboxamidrazones: synthesis and cyclization to 3-(4-pyrazolyl)-4N-1,2,4-triazoles / Panasenko, N. V., Melnychenko, N. V., Bratenko, M. K., Vovk, M. V. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2014, 80 (3-4))

Panasenko N. V., Melnychenko N. V., Bratenko M. K., Vovk M. V.
N3-Phenyl-(4-pyrazol)carboxamidrazones: synthesis and cyclization to 3-(4-pyrazolyl)-4N-1,2,4-triazoles


Cite:
Panasenko, N. V., Melnychenko, N. V., Bratenko, M. K., Vovk, M. V. (2014). N3-Phenyl-(4-pyrazol)carboxamidrazones: synthesis and cyclization to 3-(4-pyrazolyl)-4N-1,2,4-triazoles. Ukrainian Chemistry Journal, 80 (3-4), 42-46. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001331456 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209