Complexation of 4-aminobenzohydroxamic acid with Co 2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ ions / Orysyk, V. V., Babichuk, I. V., Zborovskyi, Yu. L., Orysyk, S. I., Pekhno, V. I., Vovk, M. V. (2014)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2014, 80 (11-12))

Orysyk V. V., Babichuk I. V., Zborovskyi Yu. L., Orysyk S. I., Pekhno V. I., Vovk M. V.
Complexation of 4-aminobenzohydroxamic acid with Co 2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ ions


Cite:
Orysyk, V. V., Babichuk, I. V., Zborovskyi, Yu. L., Orysyk, S. I., Pekhno, V. I., Vovk, M. V. (2014). Complexation of 4-aminobenzohydroxamic acid with Co 2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ ions. Ukrainian Chemistry Journal, 80 (11-12), 71-77. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001331513 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209