Synthesis and microstructure of Pb 8Na2(VO4)6 / Hetman, Ye. I., Yablochkova, N. V., Savankova, T. M., Ihnatov, O. V., Pasichnyk, L. V., Havva, M. M. (2012)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2012, 78 (11-12))

Hetman Ye. I., Yablochkova N. V., Savankova T. M., Ihnatov O. V., Pasichnyk L. V., Havva M. M.
Synthesis and microstructure of Pb 8Na2(VO4)6


Cite:
Hetman, Ye. I., Yablochkova, N. V., Savankova, T. M., Ihnatov, O. V., Pasichnyk, L. V., Havva, M. M. (2012). Synthesis and microstructure of Pb 8Na2(VO4)6. Ukrainian Chemistry Journal, 78 (11-12), 98-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334007 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209