Contribution of V. I. Vernadskii to crystal chemistry / Hladyshevskyi, R. Ye., Volkov, S. V. (2013)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2013, 79 (3-4))

Hladyshevskyi R. Ye., Volkov S. V.
Contribution of V. I. Vernadskii to crystal chemistry


Cite:
Hladyshevskyi, R. Ye., Volkov, S. V. (2013). Contribution of V. I. Vernadskii to crystal chemistry. Ukrainian Chemistry Journal, 79 (3-4), 3-6. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334013 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209