New Nd, Er, Yb b-dicarbonyl complexes emitting in IR-region / Ivakha, N. B., Berezhnytska, O. S., Trunova, O. K., Rusakova, N. V., Smola, S. S., Zheleznova, L. I. (2015)
Ukrainian

English  Ukrainian Chemistry Journal   /     Issue (2015, 81 (11-12))

Ivakha N. B., Berezhnytska O. S., Trunova O. K., Rusakova N. V., Smola S. S., Zheleznova L. I.
New Nd, Er, Yb b-dicarbonyl complexes emitting in IR-region


Cite:
Ivakha, N. B., Berezhnytska, O. S., Trunova, O. K., Rusakova, N. V., Smola, S. S., Zheleznova, L. I. (2015). New Nd, Er, Yb b-dicarbonyl complexes emitting in IR-region. Ukrainian Chemistry Journal, 81 (11-12), 104-110. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001334072 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209