Synthesis of a new heterocyclic system |1,3|oxazolo|4,5-c||1,5,2|oxazaphosphepin / Brusnakov, M. Yu., Shyshatska, Yu. O., Holovchenko, O. V., Brovarets, V. S., Potikha, L. M. (2022)
Ukrainian

English  Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine    /     Issue (2022, 3)

Brusnakov M. Yu., Shyshatska Yu. O., Holovchenko O. V., Brovarets V. S., Potikha L. M.
Synthesis of a new heterocyclic system |1,3|oxazolo|4,5-c||1,5,2|oxazaphosphepin


Cite:
Brusnakov, M. Yu., Shyshatska, Yu. O., Holovchenko, O. V., Brovarets, V. S., Potikha, L. M. (2022). Synthesis of a new heterocyclic system |1,3|oxazolo|4,5-c||1,5,2|oxazaphosphepin. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine , 3, 58-67. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001342337 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209