Fibre laser welding of aluminium alloys OF 7khkhkh series (Al–Zn–Mg–Cu) by non-through thickness welds / Korzhyk, V. M., Khaskin, V. Yu., Hryniuk, A. A., Peleshenko, S. I., Yao, Yu., Hryhorenko, S. H., Shcheretskyi, V. O., Kushnarova, O. S. (2022)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2022, 4)

Korzhyk V. M., Khaskin V. Yu., Hryniuk A. A., Peleshenko S. I., Yao Yu., Hryhorenko S. H., Shcheretskyi V. O., Kushnarova O. S.
Fibre laser welding of aluminium alloys OF 7khkhkh series (Al–Zn–Mg–Cu) by non-through thickness welds


Cite:
Korzhyk, V. M., Khaskin, V. Yu., Hryniuk, A. A., Peleshenko, S. I., Yao, Yu., Hryhorenko, S. H., Shcheretskyi, V. O., Kushnarova, O. S. (2022). Fibre laser welding of aluminium alloys OF 7khkhkh series (Al–Zn–Mg–Cu) by non-through thickness welds. Automatic Welding, 4, 19-25. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001352616 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209