Density model of the kolomiya paleovalley along geotravers SG-I (67) Nadvirna – Otyniya – Ivano-Frankivsk / Anikeiev, S., Maksymchuk, V., Melnyk, M. (2017)
Ukrainian

English  Geodynamics    /     Issue (2017, 1)

Anikeiev S., Maksymchuk V., Melnyk M.
Density model of the kolomiya paleovalley along geotravers SG-I (67) Nadvirna – Otyniya – Ivano-Frankivsk


Cite:
Anikeiev, S., Maksymchuk, V., Melnyk, M. (2017). Density model of the kolomiya paleovalley along geotravers SG-I (67) Nadvirna – Otyniya – Ivano-Frankivsk. Geodynamics , 1, 74-84. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001369146 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209