Electronic structure and stability of magnesium dihydride phases / Uvarov, V. N., Uvarov, N. V., Melnyk, M. P., Nemoshkalenko, M. V. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (9))

Uvarov V. N., Uvarov N. V., Melnyk M. P., Nemoshkalenko M. V.
Electronic structure and stability of magnesium dihydride phases


Cite:
Uvarov, V. N., Uvarov, N. V., Melnyk, M. P., Nemoshkalenko, M. V. (2022). Electronic structure and stability of magnesium dihydride phases. Ukrainian Journal of Physics, 67 (9), 663-669. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001377661 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209