A determination of 59Ni and 55Fe content in NPP structural elements / Zheltonozhskyi, V. O., Myznikov, D. Ye., Savrasov, A. M., Slisenko, V. I. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Journal of Physics   /     Issue (2022, 67 (10))

Zheltonozhskyi V. O., Myznikov D. Ye., Savrasov A. M., Slisenko V. I.
A determination of 59Ni and 55Fe content in NPP structural elements


Cite:
Zheltonozhskyi, V. O., Myznikov, D. Ye., Savrasov, A. M., Slisenko, V. I. (2022). A determination of 59Ni and 55Fe content in NPP structural elements. Ukrainian Journal of Physics, 67 (10), 705-712. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001377790 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209