New Publication from Ukrainian Codicology. Rev.: Liudmyla Hnatenko, Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia KhIII - pochatku XVII st.: monohrafiia; vidp. red. L. A. Dubrovina (K., NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Instytut rukopysu 2016) 476 s. / Korniienko, V. (2018)
Ukrainian

English  Ucrainica Mediaevalia   /     Issue (2018, 1)

Korniienko V.
New Publication from Ukrainian Codicology. Rev.: Liudmyla Hnatenko, Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia KhIII - pochatku XVII st.: monohrafiia; vidp. red. L. A. Dubrovina (K., NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Instytut rukopysu 2016) 476 s.


Cite:
Korniienko, V. (2018). New Publication from Ukrainian Codicology. Rev.: Liudmyla Hnatenko, Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia KhIII - pochatku XVII st.: monohrafiia; vidp. red. L. A. Dubrovina (K., NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Instytut rukopysu 2016) 476 s. Ucrainica Mediaevalia, 1, 160-163. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001408357 [In Ukrainian].

 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209