Нове видання з української кодикології. Рец.: Людмила Гнатенко, Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку XVII ст.: монографія; відп. ред. Л. А. Дубровіна (К., НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису 2016) 476 с.; іл. / Корнієнко В. (2018)
Ukrainian

English  Ucrainica Mediaevalia   /     Issue (2018, 1)

Korniienko V.
New Publication from Ukrainian Codicology. Rev.: Liudmyla Hnatenko, Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia KhIII - pochatku XVII st.: monohrafiia; vidp. red. L. A. Dubrovina (K., NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Instytut rukopysu 2016) 476 s.


Cite:
Korniienko, V. (2018). New Publication from Ukrainian Codicology. Rev.: Liudmyla Hnatenko, Paleohrafichno-orfohrafichna atrybutsiia ukrainskoi kyrylychnoi rukopysnoi knyhy: ustavni ta pivustavni kodeksy kintsia KhIII - pochatku XVII st.: monohrafiia; vidp. red. L. A. Dubrovina (K., NAN Ukrainy, Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho, Instytut rukopysu 2016) 476 s. Ucrainica Mediaevalia, 1, 160-163. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001408357 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна