Cybernetics and Systems Analysis

Ukrainian EnglishJournals of the Academy


V. M. Glushkov Institute of Cybernetics


Cybernetics and Systems Analysis
Кібернетика та системний аналіз


ISSN 1019-5262 (print)
ISSN 2522-9664 (online)
ISSN 1060-0396 (print (анг.))
ISSN 1573-8337 (online (анг.))


  Scopus [2005]   Web of Science [2015] 

The download delay period is 24 months


2023 Т. 59;   1 ; Т. 59;   2 ; Т. 59;   3 ; Т. 59;   4 ;
2022 Т. 58;   1 ; Т. 58;   2 ; Т. 58;   3 ; Т. 58;   4 ; Т. 58;   5 ; Т. 58;   6 ;
2021 Т. 57;   1 ; Т. 57;   2 ; Т. 57;   3 ; Т. 57;   4 ; Т. 57;   5 ; Т. 57;   6 ;
2020 Т. 56;   1 ; Т. 56;   2 ; Т. 56;   3 ; Т. 56;   4 ; Т. 56;   5 ; Т. 56;   6 ;
2019 Т. 55;   1 ; Т. 55;   2 ; Т. 55;   3 ; Т. 55;   4 ; Т. 55;   5 ; Т. 55;   6 ;
2018 Т. 54;   1 ; Т. 54;   2 ; Т. 54;   3 ; Т. 54;   4 ; Т. 54;   5 ; Т. 54;   6 ;
2017 Т. 53;   1 ; Т. 53;   2 ; Т. 53;   3 ; Т. 53;   4 ; Т. 53;   5 ; Т. 53;   6 ;
2016 Т. 52;   1 ; Т. 52;   2 ; Т. 52;   3 ; Т. 52;   4 ; Т. 52;   5 ; Т. 52;   6 ;
2015 Т. 51;   1 ; Т. 51;   2 ; Т. 51;   3 ; Т. 51;   4 ; Т. 51;   5 ; Т. 51;   6 ;
2014 Т. 50;   1 ; Т. 50;   2 ; Т. 50;   3 ; Т. 50;   4 ; Т. 50;   5 ; Т. 50;   6 ;
2013 Т. 49;   1 ; Т. 49;   2 ; Т. 49;   3 ; Т. 49;   4 ; Т. 49;   5 ; Т. 49;   6 ;
2012 Т. 48;   1 ; Т. 48;   2 ; Т. 48;   3 ; Т. 48;   4 ; Т. 48;   5 ; Т. 48;   6 ;
2011 Т. 47;   1 ; Т. 47;   2 ; Т. 47;   3 ; Т. 47;   4 ; Т. 47;   5 ; Т. 47;   6 ;
2010 Т. 46;   1 ; Т. 46;   2 ; Т. 46;   3 ; Т. 46;   4 ; Т. 46;   5 ; Т. 46;   6 ;
2009 Т. 45;   1 ; Т. 45;   2 ; Т. 45;   3 ; Т. 45;   4 ; Т. 45;   5 ; Т. 45;   6 ;
2008 Т. 44;   1 ; Т. 44;   2 ; Т. 44;   3 ; Т. 44;   4 ; Т. 44;   5 ; Т. 44;   6 ;


Members of the editorial board:
Anisimov Anatolii Vasylovych
Hubarev Viacheslav Fedorovych
Hulianytskyi Leonid Fedorovych
Zadyraka Valerii Kostiantynovych
Ilchenko Mykhailo Yukhymovy
Kuznetsov Mykola Yuriiovych
Serhiienko Ivan Vasylovych
Khimich Oleksandr Mykolaiovych
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209